Biz hakda

Biziň ynanýan zatlarymyz

YQ-da, Birinji günden başlap şahsy gorag her bir kompaniýanyň öz işgärleri üçin iň möhüm ünsi bolmalydygyna ynanýarys, sebäbi işgärler her bir kompaniýa üçin iň möhüm baýlykdyr. Birinji günden başlap biziň wezipämiz müşderilerimize iň ýokary hünärli, ýokary derejeli zatlary bermekden ybaratdyr. hilimiz we ýokary öndürijilikli dem alyş gorag çözgütlerimiz, önümlerimiziň her bir ulanyjysy gowy goralýandygyny bilip, öz wezipelerini ynamly ýerine ýetirip biler.

YQ-a ýüz tutmagyňyzy, bizi tanamagyňyzy we daş-töweregiňizdäki her bir adamyň saglygyna we howpsuzlygyna ünsi jemlemegiňizi hoşal edýäris, olar siziň maşgala agzalaryňyzdyr. Bilelikde daşky gurşawymyzy gorap, energiýany tygşytlap we arassa dünýä döredip bileris.

YQ üpjün ediji zynjyryň merkezi bolan Şanhaýda amatly ýerde ýerleşýär. Önümçilik desgalarymyz takmynan bir meýdany öz içine alýar. 100-den gowrak ýokary hünärli işgäri, 12 awtomatlaşdyrylan we 20 ýarym awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy bilen 6000 SQM. Maksimum. önümçilik kuwwaty her ýylda 100 milliondan gowrak maska ​​bilen 300,000 maska ​​ýetip biler. Önümçilik desgalarymyz döwrebap we daşky gurşawy goramak, saglyk we howpsuzlyk üçin halkara talaplaryna laýyk gelýär. YQ önümçilik amallarymyzyň ähli taraplaryny öz içine alýan giňişleýin dolandyryş ulgamyny kabul edýär. Bu dolandyryş ulgamynyň özeninde, häzirki zaman gurallaryny (ýagny 8130 we 8130A synag enjamlary) we önümlerimiziň ähli talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hil gözegçilik protokollaryny netijeli ýerine ýetirmek usullaryny ulanýan ýokary hünärli hil gözegçilik hünärmenleri topary bar.

Biziň maksadymyz sagdyn dem almak üçin arassalaýyş tehnologiýasyna ýolbaşçylyk etmekdir. Has täsirli, has amatly we ekologiýa taýdan arassa ýokary hilli gorag maskalaryny ösdürmek üçin R&D toparymyz bar bolan tehnologiýalara we amallara gözegçilik mümkinçiliklerine täzelikleri we kämilleşdirmeleri bes etmeýär. Netijede, dünýädäki müşderilerimize ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürläp bilýäris. Iň soňkusy, isleg boýunça has ýöriteleşdirilen dem alyş gorag önümlerini hem hödürläp bileris.

about
about1

Toparyň güýji

 

Gözleg we ösüş topary

Uzakdan arassalanmaga tüýs ýürekden garşy alyň, uzak arassalanmaga düşüniň, uzak arassalanmaga gatnaşyň.

Adamlary birinji ýerde goýmakda, her bir işgäriň we maşgala agzasynyň saglygyna we zähmet howpsuzlygyna ünsi jemlemek, daşky gurşawy goramak, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak we has arassa dünýä döretmek üçin bize goşulyň.

Kompaniýanyň tehnologiýa merkeziniň ösen önümçilik tehnologiýasy we tehnologiýasy bilen berk binýady, tejribeli tehniki topary bar.

·Esasy başarnyklar   ·Tejribeli   ·Ösen tehnologiýa

about-2

Milli önümçilik önümçiligi ygtyýarnamasy

ISO 9001

TERJIME EDIP BERMEK

Patent certificate

Taslama patent şahadatnamasy

Patent certificate

Taslama patent şahadatnamasy

LA

Şahsy gorag enjamlarynyň LA belgisiniň şahadatnamasy

LA001

Şahsy gorag enjamlarynyň LA belgisiniň şahadatnamasy

Biziň syýahatymyz

HISTORY