Iň oňat hilli 3d eplenýän dem alyş ak burun süzgüji Kn95 respirator ýüz maskasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: bölejiklerden goraýan süzgüç maskasy
Haryt modeli: YQD95 (GB)
Gelip çykyşy: Şanhaý, Hytaý
Önümiň beýany: bölejiklerden goraýan süzgüç maskasy taşlanan K N95 tozan bukulýan süzgüç maskasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň materialynyň dargamagy

1. Kellesi ýa-da gulak zolagyny ulanýar, saçsyz düşmek aňsat däl. Güýçli çeýeligi bilen ýumşak we deri üçin amatly.
2. Düzülip bilinýän daşarky burun gysgyjy, P P + Duble demir, C ýitirilen öýjükli poliester gubkanyň içindäki gubka zolak materialy, rahatlyk üçin. Gowy berklik we dem alyş ýollaryny netijeli goramak.
3. Dokalan däl matalary dakmak, ýumşak we amatly, ýeňil we dem alýan, ýokary hilli eredilen pürküji mata dokalmadyk mata, bakteriýalary we beýleki zyýanly bölejikleri netijeli süzüp biler. Gowy çig mal we gurluş, sorulma / çagyryş garşylygy halkara ülňülerinden pes, dem almagy has amatly edýär.

Uzak aralyga deňiz gatnawyndan, ýokary temperaturadan we ýokary çyglylykdan soň ajaýyp garşy materiallar, 95% -den gowrak nebit däl bölejikleriň süzgüç netijeliligini gazanyp biler.

Gaplamak: Gaty dizaýn, ekologiýa taýdan arassa gaplama.

Gaplamak usuly

50pcs / sumka, 1 sumka / reňk gutusy, 10 guty / karton (500pcs / cnt)
Gutynyň umumy agramy: 4.35KG
Gutynyň ululygy: 680X 310X 310 (mm)
Paket dili: Hytaý
Patent: daşky görnüş dizaýny patenti bilen üýtgeşik ýylgyrýan ýüz dizaýny
Haryt markasy: YICHITA
Önümiň görnüşi: tozan geçirmeýän bukulýan süzgüç maskasy
Maska stili: eplenýän kelläniň ýa-da gulagyň gaýyş görnüşi
Umumy reňk: Ak
Dem alyş klapan enjamy: .ok
Ecutionerine ýetiriş standarty: GB2626-2019
Ulanyş gerimi: ýagsyz bölejikleriň, damjalaryň, aerozollaryň we beýleki zäherli we zyýanly tozanlaryň öňüni alyň. Kebşirlemek, gazyp almak, guýmak, derman öndürmek, üwemek we agaç gaýtadan işlemek üçin amatly. Dümewiň we wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyň.

Gaty hil dolandyryş ulgamy, IOS9001 kepilnamasy arkaly öndüriji. ABŞ-dan satyn alnan synag enjamlary TSI8130 häzirki wagtda dünýäde iň ýokary maska ​​synag enjamydyr. Her maskanyň Hytaýyň milli standarty GB2626-2019-nyň tehniki talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

ABŞ, Japanaponiýa, Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna satylan önümler ulanyjylar tarapyndan giňden tanaldy we öwüldi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler