Gyzgyn satuw üpjün edijisi, klapan bilen tozana garşy gorag ýüz maskasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Aýratyn gorag we süzgüç maskasy
Haryt modeli: YQD95V (GB)
Gelip çykyşy: Şanhaý, Hytaý
Önümiň beýany: bölejikleri goramak süzgüç maskasy taşlanan KN95 tozan bukulýan süzgüç maskasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň materialynyň dargamagy

1. Kellesi ýa-da gulak zolagyny ulanýar, saçsyz düşmek aňsat däl. Güýçli çeýeligi bilen ýumşak we deri üçin amatly.
2. Düzülip bilinýän daşarky burun gysgyjy, P P + Duble demir, C ýitirilen öýjükli poliester gubkanyň içindäki gubka zolak materialy, rahatlyk üçin. Gowy berklik we dem alyş ýollaryny netijeli goramak.
3. Dokalmaýan mata egirmek, ýumşak we amatly, ýeňil we dem alýan, ýokary hilli ereýän pürküji matalar, dokalan däl matalar, bakteriýalary we beýleki zyýanly bölejikleri netijeli süzüp biler. Gowy çig mal we gurluş, sorulma / çagyryş garşylygy halkara ülňülerinden pes, dem almagy has amatly edýär.

Uzak aralyga deňiz gatnawyndan, ýokary temperaturadan we ýokary çyglylykdan soň ajaýyp garşy materiallar, 95% -den gowrak nebit däl bölejikleriň süzgüç netijeliligini gazanyp biler.
4. Gowy hilli dem alyş klapany bilen enjamlaşdyrylan, beden "PP" materialy we listler silikon materialdyr. Dem alşyň süzülmesi, dem alşy, dem alyş rahatlygyny ep-esli gowulandyrýar.

Gaplamak: Gaty dizaýn, ekologiýa taýdan arassa gaplama.

Gaplamak usuly

25 sany sumka / sumka, 1 halta / reňk gutusy, 10 guty / karton (250pcs / cnt)
Gutynyň umumy agramy: 4.05KG
Gutynyň ululygy: 680X 310X 310 (mm)
Paket dili: Hytaý
Patent: daşky görnüş dizaýny patenti bilen üýtgeşik ýylgyrýan ýüz dizaýny.
Haryt markasy: YICHITA
Önümiň görnüşi: tozan geçirmeýän bukulýan süzgüç maskasy
Maska stili: eplenýän kelläniň ýa-da gulagyň gaýyş görnüşi
Umumy reňk: Ak
Dem alyş klapan enjamy: Hawa
Ecutionerine ýetiriş standarty: GB2626-2019
Ulanyş gerimi: ýagsyz bölejikleriň, damjalaryň, aerozollaryň we beýleki zäherli we zyýanly tozanlaryň öňüni alyň. Kebşirlemek, gazyp almak, guýmak, derman öndürmek, üwemek we agaç gaýtadan işlemek üçin amatly. Dümewiň we wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyň.

Gaty hil dolandyryş ulgamy, IOS9001 kepilnamasy arkaly öndüriji. ABŞ-dan satyn alnan synag enjamlary TSI8130, häzirki wagtda dünýädäki iň ýokary maska ​​synag enjamydyr. Her maskanyň Hytaýyň GB2626-2019 milli standartynyň tehniki talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

ABŞ, Japanaponiýa, Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna satylan önümler ulanyjylar tarapyndan giňden tanaldy we öwüldi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler