CCTV habarlary kompaniýamyz tarapyndan berlen maska ​​üns berdi we derňedi

CCTV habarlary kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen maskalaryň ýagdaýyna üns berdi we derňedi. Bu duýdansyz epidemiýa sähelçe goşant goşmak üçin elimizden gelenini ederis.

Wuhan şäherinde pnewmoniýa ýüze çykaly bäri, kompaniýamyz gyssagly talap buýrugyny wagtlaýyn alanymyzdan bäri işçileri wagtlaýyn yzyna çagyrmak we Bahar baýramynda gyssagly işlemek meýilnamasyna başlady.
CCTV habarlary, CCTV habarlary göni ýaýlymda, Şanhaý giňişleýin kanal, Sinhuanet, Sina we beýleki habar beriş serişdeleri we magazinesurnallar hem ýerinde söhbetdeşlik we derňew üçin kompaniýamyza gelip, epidemiýanyň öňüni alyş materiallary bilen üpjün edilmegine hemişe üns berdiler.
27-nji ýanwarda agşam sagat 7: 25-de Şanhaý uanuanqin Arassalaýyş Tehnologiýa Ş., CCTV göni habarçysy bilen söhbetdeşlik geçirdi.

xw5-6

Günde 24 sagat maska ​​islegini üpjün etmek üçin ähli güýjüňizi gaýgyrmaň

Uanuanqini arassalamagyň öňdebaryjy topary biragyzdan öndürmek kararyna geldi Bahar baýramynda günde 24 sagat. Meýilleşdirilen önümçilik kuwwaty günde 40000, ýöne indi 50000-e ýetirildi.Bahar baýramy sebäpli maska ​​ätiýaçlyklarynda henizem uly boşlugyň bardygy habar berildi. Duýdansyz epidemiýa sähelçe goşant goşmak üçin elimizden gelenini ederis.
Şu wagta çenli, kompaniýanyň doly awtomatiki önümçilik liniýasy 24 sagatlap işleýärwe başga bir uzyn tekjeli ýarym awtomat önümçilik liniýasy hem önümçilige goşuldy.

xw5

Başarnyk we berk önümçilik standartlary

Häzirki wagtda Şanhaýda maska ​​bilen baglanyşykly önümleri 17 öndüriji bar, şolaryň arasynda takmynan 4 sany standart maska ​​öndürmek kuwwaty bolan 4 "Uanuankin arassalamak"kn95 standart maskalary öndürip bilýän öndürijilerden biridir.

Her bir maska ​​zawody kn95 standart maska ​​öndürip bilmez. Diňe degişli kärler bilen standartlara laýyk gelýän kn95 maskalary öndürip bileris.

xw5-1
xw5-2

Warmylylygyň geçirilmegi maskalara berkidilýär

Önümçiligiň köp bolmagy sebäpli, administratiw işgärler önümçilik liniýasyna maýa goýup, köp sanly wagtlaýyn işçini hem ýygnap, asyl işgärleriň hemmesine işe gaýdyp gelmegini talap etmekden başga-da, 40-dan gowrak adam bilen 12 sagat çalyşýarlar.
Käbir işgärler zawoda gaýdyp barmak habaryny alandan soň dogduk mekanyna gaýdyp geldiler. Inurtdaky çynlakaý we gyssagly epidemiýa ýagdaýyny bilip, Bahar baýramyndan öň derrew zawoda gaýdyp gelýärler we iş wagtyndan artyk işleýärler.

xw5-3
xw5-4

Kn95 näme

"Kn95" nämäni aňladýar?

"Kn" hytaý maskasynyň gb2020 standartyny aňladýar "95 "maskanyň 95% ýa-da ondanam köp bölejikleri süzmegi üçin dur. Maskanyň içerki gurluşynyň üç gatlagy bar we her gatyň dürli süzgüç funksiýalary bar.

xw5-7

Iş wagty: Awgust-19-2021