Täze Coronavirus gelýär, iş wagtyndan artyk üpjünçiligi üpjün etmek üçin önümçilik liniýasyny täzeden başlarys.

Täze Koronawirusdan öýken keseli gelýär! Kompaniýamyz üpjün edijileriň iş wagtyndan artyk işlemek üçin önümçilik liniýasyny täzeden başlady: gaýdyp biletini yzyna gaýtardy we iş wagtyndan artyk goýdy

2019-njy ýylda täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda adamlar üçin Bahar baýramyny bellemegiň wagty geldi we Täze Koronawirus pnewmoniýa habarlary tarapyndan bozuldy.

"Amatly dükan maskalardan satyldy!"
"Keselhananyň dermanhanasy maskalardan satyldy!"

Köp şäherlerde goranmak mehanizmleri açyldy.
Häzirki wagtda raýatlar syýahat edenlerinde öz-özüni goramak üçin maskalary geýmek "standart" boldy we gorag maskalary belli bir wagtlap ýok.

xw3

Kompaniýanyň öňdebaryjy önümçilik işgärleri 16-njy ýanwarda dynç aldylar we 17-nji ýanwarda kompaniýa önümçilik liniýasyny täzeden başlamak we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin maska ​​öndürmek üçin iş wagtyndan artyk işlemek üçin işgärleri yzygiderli ýygnady.

wxw3-5

5 million sargyt alnandygy sebäpli, soňky iki günde togtadylan üç önümçilik liniýasynyň biri dikeldildi. Öýlerine gaýdyp barmadyk işgärleri yzyna çagyrdylar. Hatda fabrigiň golaýyndaky zhudian obasynyň we Zhongjia obasynyň ýaşaýjylary hem kömek etmäge howlukdylar. Jemi 30-dan gowrak adam maska ​​gaplamak, gaplamak we beýleki amallar üçin iş wagtyndan artyk işledi.

Justaňy awtobus biletini satyn aldym, bileti yzyna gaýtardym we iş bilen meşgullanmagy dowam etdirdim

"Geçmişde täze ýyl üçin dogduk mekanymyza 4 ýa-da 5 gün öňünden dolanmaly bolýardyk. Birnäçe gün ozal jübi telefonymda awtobus biletini satyn aldym we başlygymdan habar aldym. Iş bilen gyzyklanmak üçin gaýdyp gelip bilerdim "-diýdi. 47 ýaşly Miao Huiqin, Şanhaý uanuanqin arassalaýyş tehnologiýa kärhanasynda 12 ýyl işledi. Onuň doglan ýeri Jiangsu, Liýang. Ol duýgy bilen: "Şu ýylky ýaly beýle meşgullanmady" -diýdi.
Miao Huiqin maska ​​gutusyny zawodyň uly gutulary bilen ýygnan iş stoluna bukdy. Bir guty bäş sany ýekeje maska ​​bilen gaplamaly. 2 sekuntlap ​​buklandan we bukulandan soň guty ýasalýar “Menem öýe ir gitmek isleýärin, ýöne indi tutuşlygyna maska ​​ýetmezçiligi ýüze çykýar. Maska zawodynda işleýänim üçin, öz işimi etmeli! "Miao Huqin kartonlary buklanda aýtdy we işiniň tizligi hiç haçan peselmedi.

xw3-2

"Biziň ähli zawodymyz iş wagtyndan artyk işleýär. Gapyçy we aşhana daýza hemmesi ýerli ilat. Şeýle hem, iş bilen meşgullanmak üçin wagtlaýyn işçi tapmak üçin ýakyn obada gidýärler." Chen Tingting aslynda kompaniýanyň marketing bölüminiň işgäri. Şeýle hem, buýrugy gysga wagtda ýerine ýetirmäge çalyşmak üçin ofisden birinji hatara gitdi.

"Täze ýyl üçin öýe gidiňmi? Tamamlanýança garaşyň!"

Tötänleýin, Siçuanly Lin hanym birnäçe gün ozal dogduk şäherine Siçuana gaýdyp barjakdy, ýöne başlygynyň telefon jaňy onuň pikirini üýtgetdi.
"Başlyk maňa indi tutuş ýurtda pnewmoniýa garşy göreşýändigini aýtdy. Biz ýaly ýörite kärhana hökmünde biz oňa bagyşlamaly we galmak isleýändigimi soramaly".
Lin hanym derrew telefonda iş wagtyndan artyk işlemäge we işlemäge taýýardygyny aýtdy. Soňra maşgalasyna jaň edip, maska ​​öndürmek üçin iş wagtyndan artyk işlemek üçin Şanhaýda galjakdyklaryny aýtdy. Maşgala Lin hanymyň kararyna düşünýändiklerini we Şanhaýda iş wagtyndan artyk işlemegi rahat duýýandygyny aýtdy. Diňe şeýle däl, Lin hanym kiçijik uýalaryna kömek edip, "täze ýyl öýe gidiňmi? Tamamlanýança garaşyň" -diýdi.

xw3-2

Bahasy bir teňňe bilen ýokarlandyrylmasa, zawod henizem asyl bahasynda bolar

"Recentlyakynda 5 million maska ​​sargyt aldyk. Zawod soňky iki günüň dowamynda her gün eltip bermek bilen meşgullanýar. Günde 1 ýa-da 2 konteýner öndürmeli. Her gapda 80000-100000 töweregi maska ​​bar." Şanhaý uanuanqin arassalaýyş tehnologiýa kärhanasynyň başlygy Liao Huolin: "Bar bolan inwentar we çig mal ýüzlerçe müň maska ​​berip biler. Theylyň sekizinji gününde önümçilik liniýasyny açarys we önümçiligini dowam etdireris. maskalar. "
"Bahar baýramy ýakynlaşýar. Daşary ýurtly işgärlerimiziň köpüsi bütin ýyl iş bilen meşgullandy we wagtlaýynça iş wagtyna geldi. Bizem gaty tolgundyk." Liao Huolin, bu iki günüň dowamynda işgärleriň iş wagtyndan artyk we wagtlaýyn zähmet hakynyň adaty aýlykdan üç esse we 500 ýuanyň subsidiýasydygyny aýtdy. "Indi maskalaryň soňky toparyny haçan gutaryp biljekdigimizi çaklap bilmeris. Täze ýyl baýramçylygy bolup biler. Iň uzakdaky işgärlerimiz nanunnanda ýaşaýarlar we olaryň uçar biletleri kompaniýa tarapyndan berilýär."
Maskalaryň bahasy barada aýdylanda bolsa, Liao Huolin işçileriň iş wagtyndan artyk işleýändigi sebäpli maskalaryň bahasyny ýokarlandyrmajakdygyny aýtdy. "Bir teňňe hem galdyrmarys, ýöne zawodyň öňki bahasyna eýereris".

xw3-3

Fengxian etrabynyň Çingun şäheriniň häkiminiň orunbasary Jiang Çiuping we partiýasy önümçilik ýagdaýyna düşünmek üçin kompaniýamyza geldi. Olar: "Bahar baýramyndan öň aýratyn ýagdaýlar ýüze çykan halatynda biz maska ​​kärhanalarynyň önümçilik ýagdaýyna-da düşündik. Biz diňe bir bazaryň islegini kanagatlandyrman, eýsem howpsuzlyk önümçiligini hem birinji ýerde goýmalydyrys" -diýdi. Jiang Qiuping öň hatarda işleýänlere gynanç bildirdi. Ol: "Kärhananyň zerurlygy bar bolsa, hökümetimiz hem degişli hyzmat işini etmeli" -diýdi.
Kompaniýamyzyň ähli maskalary, ähli lukmançylyk işgärleriniň, kesellere gözegçilik edýän bölümleriň, penjire bölümleriniň we gyssagly zerur zerurlyklary bolan beýleki bölümleriň çaltlyk bilen "kn95 maskalaryny" almagyny üpjün etmek üçin hökümetiň talaplaryna laýyklykda talap ediji tarapyndan birmeňzeş paýlanar we dolandyrylar.

Maskalaryň dürli modelleri, hakykatdanam düşünýärsiňizmi?

"Kn95" nämäni aňladýar? "Kn" hytaý maskasynyň standart gb2626, "95" 95% ýa-da has köp bölejigi süzýän maskalary aňladýarwe käbir maskalar "01" we "02" bilen bellik edilýär. Aslynda, "01" gulak asýan maskalary, "02" bolsa kellä geýilýän maskalary aňladýar.
Doly ýapylan maska ​​önümçilik liniýamyz minutda ortaça 20-40 maska ​​öndürip biler. Heng ronghua: "Maskanyň üç gatly içki gurluşy we her gatyň dürli süzgüç funksiýalary bar" -diýdi.

xw3-4

Diňe ujypsyzja goşant goşmak isleýäris

Adaty kn95 maskalaryndan başga-da, kompaniýamyz çagalaryň geýmegi üçin multfilm şekillerinden doly maskalary we dürli ululyklara görä düzülen "aýallar, erkekler we göwreli aýallar" bellikli maskalar ýaly beýleki görnüşli maskalary öndürýär. adamlaryň ýüzi. Maskalaryň reňkine ak, gülgüne we çal reňkler girýär, bu hem dürli adamlaryň ulanyş isleglerini kanagatlandyrýar.

wxw3-5

Lukmançylyk işgärleri öň hatarda söweşýän ýokary töwekgelçilikli toparlar. Näsaglara has gowy hyzmat etmek üçin özlerini gorap bilerler diýip umyt edýärin.
Ujypsyzja tagallalarymyz, hatarda lukmançylyk işgärlerine söweşde ýeňiş gazanmaga kömek eder diýip umyt edýäris.


Iş wagty: Awgust-19-2021